คุณนิติชัย วิริยานนท์

Natnicha

คุณนิติชัย วิริยานนท์

อายุ: 46 ปี อาชีพ: รับราชการ

ค่าสายตา

R -4.00 ≘0.50 x170° Add+1.25

L -3.25 ≘1.00 x180° Add+1.25

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

เล่นกีฬา /ความอิสระในโลกกว้าง ไม่ต้องให้ตัวติดกับแว่นตาไปตลอดเวลา ตลอดชีวิต(อีกเหตุผลหนึ่ง หลุดพ้นจากความพิการ)

ความประทับใจหลังทำ :

- เหมือนพ้นจากความพิการ
- อิสระในท้องฟ้ากว้าง
- เล่นกีฬาได้อย่างอิสระ