พญ.ชื่นชนก ศรียากูล

พญ.ชื่นชนก crop

พญ.ชื่นชนก ศรียากูล

Specialty :
จักษุแพทย์ เชี่ยวชาญโรคต้อหิน
Qualification Medical School :
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Otolarynglogy :
 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Sub-Board of Otolarynglogy :
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Present Position :
- จักษุแพทย์ ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ