ความประทับใจจากคนไข้เลสิค

ความประทับใจส่วนหนึ่งจากผู้ทำเลสิคที่ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญธิติพร

คุณธิติพร พูลพร
R -1.50 ≘0.25 x180°
L -1.75 ≘0.25 x160°


ดำรง

คุณดำรง เทพเสน
R -7.75 ≘1.25 x180°
L -8.25 ≘1.00 x175°


จุฑารัตน์

คุณจุฑารัตน์ ม่วงเจริญ
R -3.50 ≘0.25 x160°
L -1.50 ≘0.75 x180°


กรกวิน

คุณกรกวิน หาญสมบัติ
R +3.75 ≘1.00 x170°
L +4.00 ≘2.50 x180°


Lisagret

Lisagret Wedepohl
R -3.25
L -3.25 ≘0.50 x180°


กิ่งแก้ว

คุณกิ่งแก้ว มณีวงษ์
R -4.75 ≘0.50 x40°
L -4.75 ≘0.50 x40°


วัลยา

คุณวัลยา สิริธัญกิจ
R -9.55 ≘1.00 x180°
L -10.25 ≘0.75 x165°


สุรีว์วัลย์

คุณสุรีว์วัลย์ สันติเลขะกุล
R -5.75 ≘0.75 x110° Add+2.00
L -5.75 ≘0.75 x55° Add+2.00


สุวรรณา

คุณสุวรรณา เถาว์หิรัญ
R -6.50 ≘1.25 x20° Add+1.00
L -6.00 ≘2.00 x180° Add+1.00


Margita

Wedepohl, Margita
R -4.00 ≘0.50 x30° Add+2.00
L -4.00 ≘0.50 x90° Add+2.00


Fahad

Mrs. Fahad Ahmed
R -4.50 ≘0.75 x180°
L -4.25 ≘1.00 x20°


เมธาวี

คุณเมธาวี เมธาขจรกุล
R -3.25 ≘0.75 x180°
L -3.75 ≘0.25 x180°


สุภา

คุณสุภา ละอองศักดิ์
R -4.75 ≘0.50 x85° Add+1.00
L -4.00 ≘0.75 x95° Add+1.00


Denise

Denise Groeneveld
R -0.75 ≘2.00 x170°
L -0.25 ≘1.75 x180°


อจิราภา

คุณอจิราภา มณฑลชัย
R -7.50 ≘0.75 x165° Add +1.75
L -7.50 ≘0.75 x180° Add +1.75


สมพงษ์

คุณสมพงษ์ ชมภูสวัสดิ์
R -2.50 ≘1.25 x101°
L -2.25 ≘1.00 x87°


นิติชัย

คุณนิติชัย วิริยานนท์
R -4.00 ≘0.50 x170° Add+1.25
L -3.25 ≘1.00 x180° Add+1.25


Ramahafarivo

Mr.Ramahafarivo Jean Bruno
R -3.50
L -3.00 ≘0.50 x100°


Jenny

Mrs. Jenny Wells
R -1.25 add +1.00
L -2.50 add +1.00


นฤมล

คุณนฤมล พลคะชา
R -4.50 ≘0.25 x180°
L -5.00