บุคคลที่เหมาะสมในทำเลสิค

บุคคลที่เหมาะสมในการทำเลสิคและผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา

•  มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาสายตาสั้น , ยาว , เอียง (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าสายตา อาจยังไม่นิ่ง แต่หากมีความจำเป็นต้องทำการรักษาฯ สามารถให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมได้)

•  มีภาวะสายตาคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน + 0.50 D/ปี

•  ไม่มีโรคทางตาที่มีผลต่อการรักษา เช่น โรคกระจกตาไม่แข็งแรง, โรคจอรับภาพเสื่อม โรคตาที่ มีผลต่อการมองเห็น เช่น ต้อกระจก ,ต้อหิน เป็นต้น

•  ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร รวมถึงไม่มีโรคทางภูมิคุ้มกัน เช่น SLE , SjOgren’s

•  ควรหยุดรับประทานยารักษาสิว เช่น Roaccutane ฯลฯ อย่างน้อย 1 เดือน

*บุคคลที่สามารถทำเลสิคได้ ต้องผ่านการตรวจสภาพตา และ วิเคราะห์กระจกตาอย่างละเอียด
โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

candidates_for_lasik