ทีมแพทย์ของเรา

Doctor_thumb

นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

นพ.ธวัชชัย crop

นพ.ธวัชชัย ชาติเชื้อ 

Specialty :
จักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา และต้อกระจก

Doctor_thumb

พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ 

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

นพ.วิวัฒน์ crop

นพ.วิวัฒน์   โกมลสุรเดช

Specialty :
กระจกตา, ต้อกระจก และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ

นพ.ยุทธพงษ์ crop

นพ.ยุทธพงษ์  อิ่มสุวรรณ

Specialty :
จักษุวิทยาวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา

นพ.จิรวุฒิ crop

นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนะยิ่งยง

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Doctor_thumb

รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

Specialty :
กระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์

พญ.ชื่นชนก crop

พญ.ชื่นชนก ศรียากูล

Specialty :
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

นพ.กิตติชัย crop

นพ.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

nattamon

พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

Specialty : 
จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน

Doctor_thumb

พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

rapeephon

พญ.รพีพร  ยอดพรหม

Specialty :

jutarat

พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์

Specialty :

Doctor_thumb

นพ.กวิน สิริกวิน

Specialty :
จักษุแพทย์ (จักษุวิทยา)

kantarat

พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน

Specialty :
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา Retina and Vitreous

นพ. สุเมธ  สุพละเศรษฐ์

นพ. สุเมธ  สุพละเศรษฐ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

pornlada

พญ. ภรณ์ลดา  ศัลกวิเศษ

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

Doctor_thumb

พญ.อริยา ดุษฎีโหนด

Specialty :
หู คอ จมูก