ศักยภาพในการรักษา

head

ศักยภาพในการรักษา

ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ  มีบริการ

1. ตรวจและรักษาโรคทางตาแบบผู้ป่วยนอก โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางกว่า 20 ท่าน ห้องตรวจแพทย์ 5 ห้อง โดยเครื่องมือทางการแพทย์จักษุที่มาตรฐาน ครบครัน เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ในไทย และต่างประเทศ อาทิเช่น

o กล้องตรวจตาขยายแบบลำแสงชนิด ดิจิตอล (Digital slit lamp)

o กล้องตรวจจอรับภาพ (Indirect Ophthalmoscope)

o กล้องถ่ายภาพจอรับภาพแบบไม่ขยายม่านตา (Non-mydriatic fundus camera) เช่น ตรวจหาเบาหวาน, ความผิดปกติของจอประสาทตา etc.

o เครื่องเลเซอร์สแกนแบบ 3D (OCT: Optical Coherence Tomography) ขั้วประสาทตาจุดรับภาพและกระจกตาเพื่อหาความเสี่ยงต้อหินระยะเริ่มต้น จุดรับภาพบวม

o เครื่องตรวจลานสายตาแบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field) เพื่อตรวจหาและติดตามเรื่องโรคต้อหิน

o เครื่องตรวจประเมินการมองเห็น (vision tester: stereooptic company ; USA)

o เครื่องตรวจกระจกตาละเอียดแบบถ่ายภาพแผนที่ (Pentacam ; Scheimplug technology)เพื่อหาโรคทางกระจกตาระยะเริ่มต้น และสายตาเอียง

o เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาที่แม่นยำ (Auto-KeratoRefractometer ; Nidek)

o เครื่องฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาสำหรับเด็กและกระตุ้นการมองเห็นสำหรับตาขี้เกียจ (Synoptophore)

o เครื่องวัดโครงสร้างตาและเบอร์เลนส์ตาเทียม โดยคลื่นแสงและเสียง (Biometry :  IOL -master 500 : Carls Zeiss & Acuscan : ALCON)  เพื่อให้การวัดและคำนวณเลนส์ ตาเทียมให้ผลคาดเคลื่อนน้อยสุด

o เครื่องวัดความหนากระจกตาแบบคลื่นเสียง (Ultrasound pachymeter) ความละเอียดระดับไมครอน

o เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน และ เบาหวานจอตา รวมทั้งจอรับภาพเสื่อม (Yag-laser and laser photocoagulation)

o เครื่องสลายต้อกระจกแบบแผลเล็ก พักฟื้นสั้น (INFINITY Phacoemulsify; Ozil technology; ALCON;USA)

o เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอรับภาพ (Accurus vitrectomy: ALCON; USA)

2. ตรวจรักษาปัญหาสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียง โดยเครื่องเลเซอร์รักษาสายตา โดยวิธี แผลเล็ก ReLEx-SMILE ,เลสิคไร้ใบมีด( Femto-Lasik; Bladeless Lasik), เลสิคใบมีด( SBK-Lasik), พีอาร์เค( PRK) ด้วยเทคโนโลยี Carls Zeiss; Germany และ การผ่าตัดใส่เลนส์ตาเสริมแก้ไขสายตาโดยจักษุแพทย์เชี่ยวชาญและมีประสบการ์ณสูง

3. ตรวจสุขภาพดวงตาตามมาตรฐานจักษุวิทยา  (HOC : Healthy Ocular Check-up  แบ่งตามเกณฑ์อายุ และความเสี่ยงโรคทางตา) โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

4.  ตรวจวัดสายตา โดยเครื่องมือวัดสายตาที่มาตรฐานสูง 3 ห้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตา