คุณจันทร์เพ็ญ เพ่งพิศ

ความรู้สึก หลังการรักษาเลสิคแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิค

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคแก้ไขปัญหาเปลือกตา / หนังตาตก / ทำตา 2 ชั้น

ของ  คุณจันทร์เพ็ญ  เพ่งพิศ   อายุ 37 ปี

อาชีพ: รับจ้าง

โรคตาที่รักษา : แก้ไขปัญหาเปลือกตา / หนังตาตก / ทำตา 2 ชั้น

testo01

คุณจันทร์เพ็ญ  เพ่งพิศ   อายุ 37 ปี

ค่าสายตา: R  L

Q: เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

A: มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Q: ความประทับใจหลังทำ :

A: การมองเห็นที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่กังวลกับดวงตา