ทีมแพทย์ของเรา

Doctor_thumb

นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

นพ.ธวัชชัย crop

นพ.ธวัชชัย ชาติเชื้อ 

Specialty :
จักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา และต้อกระจก

Doctor_thumb

พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ 

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

นพ.วิวัฒน์ crop

นพ.วิวัฒน์   โกมลสุรเดช

Specialty :
กระจกตา, ต้อกระจก และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ

นพ.ยุทธพงษ์ crop

นพ.ยุทธพงษ์  อิ่มสุวรรณ

Specialty :
จักษุวิทยาวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา

นพ.จิรวุฒิ crop

นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนะยิ่งยง

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Doctor_thumb

รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

Specialty :
กระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเ